Monday & Friday

Skills Session One 6:00 to 7:30 (1st thru 6th Grade)

Skills Session Two 7:20 to 9:00 (7th grade & High School)